RSS

Месечне архиве: април 2014

Резултати такмичења из Биологије

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

 
Коментари су искључени на Резултати такмичења из Биологије

Објављено од стране на 29 априла, 2014 in Такмичења

 

Окружно такмичење из ТИО

На окружном такмичењу из Техничког и информатичког образовања одржаном 13.04.2014. постигнути су следећи резултати:

Вања Ристановић, ученица седмог разреда у категорији архитектура и грађевинарство, освојила је прво место. Ментор ученице је Бебић Петар.

Немања Бањац, ученик шестог разреда у категорији машинска техника, освојио је треће место. Ментор ученика је Јашћур Милан.

Ученици су се пласирали на Републичко такмичење које ће се одржати у Врању 25 и 26. априла 2014 године.

Честитамо и желимо пуно успеха у даљем такмичењу.

 
Коментари су искључени на Окружно такмичење из ТИО

Објављено од стране на 15 априла, 2014 in Такмичења

 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ

8. априла 2014. у малој сали наше школе одржан је књижевни сусрет са Иваном Нешић, ауторком књиге “Зеленбабини дарови”. Поред ауторке сусрету су присусвовале и уредница књиге Анђелка Ружић, као и Татјана Хамовић, уредница Креативног центра, који је издавач ове књиге. Организатор сусрета је била библиотекарка Слађана Војновић а на промоцији књиге су активну улогу имале и чланице Библиотекарске секције.

 

Слађана Војновић

 

 

 
Коментари су искључени на КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ

Објављено од стране на 11 априла, 2014 in Секције

 

За две године, Славен Балаћ освојио 13 награда

Мла­ди Но­во­са­ђа­нин Сла­вен Ба­лаћ, вур­ту­оз на кла­ри­не­ту, сре­ди­ном овог ме­се­ца осво­јио је пр­ву на­гра­ду и зва­ње ла­у­ре­а­та на Ме­мо­ри­јал­ном так­ми­че­њу “Ду­шан Про­тић” одр­жа­ном у Му­зич­кој шко­ли “Ва­тро­слав Ли­син­ски” у Бе­о­гра­ду. За две го­ди­не, ко­ли­ко тра­је ње­го­ва так­ми­чар­ска ка­ри­је­ра, у свој род­ни град до­нео је 13 на­гра­да, Untitled-1

Тре­ма не­ста­не кад му­зи­ка поч­не

од ко­јих су не­ке сти­гле из Фран­цу­ске, Ма­ке­до­ни­је и Сло­ве­ни­је. Нај­дра­же му је, ка­ко ка­же, тре­ће ме­сто осво­је­но на пе­том Ме­ђу­на­род­ном так­ми­че­њу “Ан­тон Ер­бест” одр­жа­ном кра­јем 2012. го­ди­не баш у Но­вом Са­ду, пре све­га јер је то на­гра­да са нај­ве­ћег так­ми­че­ња, а до­де­лио му је сед­мо­чла­ни жи­ри са­чи­њен од при­зна­тих свет­ских кла­ри­не­ти­ста. Сла­вен по­ха­ђа че­твр­ти раз­ред ОШ “Жар­ко Зре­ња­нин” и по­ред оба­ве­за око му­зи­ке, од­ли­чан је уче­ник. На кла­ри­не­ту ве­жба два пу­та днев­но, што за ње­га ни­је оп­те­ре­ће­ње, јер је љу­бав пре­ма том ин­стру­мен­ту осе­тио у нај­ра­ни­јим го­ди­на­ма де­тињ­ства. – Кла­ри­нет сам за­во­лео јер и мој та­та сви­ра тај ин­стру­мент, па га слу­шам од сво­је дру­ге го­ди­не. По­чео сам да ве­жбам са се­дам го­ди­на и од та­да два пу­та днев­но сви­рам по сат вре­ме­на. Та­та ми је про­фе­сор, а ма­ма ме пра­ти на кла­ви­ру и та­ко се спре­мам за так­ми­че­ња – при­ча нам Сла­вен. Му­зи­ци­ра­ју­ћи у кућ­ној ат­мос­фе­ри спре­ма се за пред­сто­је­ће так­ми­че­ње у Пра­гу у Че­шкој, где се одр­жа­ва нај­ве­ће Ин­тер­на­ци­о­нал­но так­ми­че­ње у За­пад­ној Евро­пи, а ње­гов дар оце­њи­ва­ће чла­но­ви жи­ри­ја из Чи­леа, Ми­ла­на, Бу­е­нос Ај­ре­са, Па­ри­за, Пра­га, Же­не­ве и Но­вог Са­да. На­кон то­га на­сту­пи­ће и на так­ми­че­њу у Сло­ве­ни­ји, а жељ­но га оче­ку­ју љу­би­те­љи кла­сич­не му­зи­ке и у По­жа­рев­цу. Сла­вен ка­же да за так­ми­че­ња не мо­ра на­пор­но да се спре­ма, јер иона­ко сва­ког да­на ве­жба. – Тре­му имам је­ди­но на ве­ли­ким так­ми­че­њи­ма, а она про­ђе чим иза­ђем на би­ну. Ста­нем пред жи­ри и у се­бу по­ми­слим, сад ће­те да ви­ди­те ка­ко се сви­ра – не мањ­ка са­мо­у­ве­ре­но­сти Сла­ве­ну. Од­ла­ске на так­ми­че­ња фи­нан­си­ра­ју Сла­ве­но­ви ро­ди­те­љи, ина­че про­свет­ни рад­ни­ци. Ни­је им те­шко да ула­жу у та­ле­нат свог си­на, јер ка­ко ка­жу, до са­да је оправ­дао сва­ки уло­же­ни ди­нар. – Пла­та про­свет­них рад­ни­ка ни­је ве­ли­ка, па мо­ра­мо не­чег и да се од­рек­не­мо да би си­на пра­ти­ли на так­ми­че­ња. По­мог­ну нам и при­ја­те­љи као и ћер­ка ко­ја жи­ви у Не­мач­кој и ко­ја је Сла­ве­ну нај­ве­ћа по­др­шка – ка­же Сла­ве­но­ва мај­ка Мир­ја­на Ба­лаћ. У бу­дућ­но­сти Сла­вен ви­ди се­бе као при­зна­тог кла­ри­не­ти­сту ко­ји жи­ви и ра­ди у Па­ри­зу. У овај град се за­љу­био на­кон так­ми­че­ња одр­жа­ног у Фран­цу­ској, са ко­јег је до­нео пр­ву на­гра­ду, али и по­хва­ле чла­но­ва жи­ри­ја ко­ји су га оце­ни­ли као ве­о­ма зре­лог умет­ни­ка ко­ји има бри­љант­ну тех­ни­ку, осе­ћа звук кла­ри­не­та, по­зна­је и слу­ша прат­њу кла­ви­ра. Из­у­зет­на му­зи­кал­ност но­во­сад­ског мла­дог кла­ри­не­ти­сту од­ве­ла је на 40 јав­них на­сту­па, а пу­бли­ка је има­ла при­ли­ку да га слу­ша и у Но­во­сад­ском по­зо­ри­шту, где је уз прат­њу гу­дач­ког ор­ке­стра МШ “Иси­дор Ба­јић” на­сту­пио као со­ли­ста за Дан гра­да. Н. Рад­ман

Дневник 27.03.2014.

 
Коментари су искључени на За две године, Славен Балаћ освојио 13 награда

Објављено од стране на 4 априла, 2014 in Такмичења